Algemene voorwaarden – Healen.nu

1. Definities
1.1 Healen: Complementaire praktijk die coaching, consulten en workshops op maat organiseert voor particulieren en instanties. Is gevestigd Prinses Margrietstraat 9, 6096AX Grathem en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Venlo onder nummer 91283035.
1.2 Cliënt: de persoon of de organisatie die de opdracht verstrekt.
1.3 Overmacht: de onmogelijkheid voor Healen of cliënt om aan de overeengekomen verplichtingen te voldoen ten gevolge van een omstandigheid die buiten de invloedssfeer van Healen of cliënt valt.
1.4 Klachten: alle grieven van cliënt met betrekking tot uitvoering van de opdracht door Healen.

2. Toepassing
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Healen met cliënt sluit aangaande het verzorgen van coaching, consult of workshop in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen “consult”.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

3. Opdracht

3.1 De overeenkomst tussen Healen en cliënt komt mondeling tot stand.

4. Annulering
4.1 Annulering van een consult door de cliënt is zonder enige consequenties mogelijk tot 24 uur voor aanvang. Daarna worden 50% van de kosten van een consult in rekening gebracht.
4.2 Indien een consult in geval van overmacht aan de kant van Healen niet verzorgd kan worden op de vastgestelde datum, wordt in onderling overleg een nieuwe datum vastgesteld. Alle overige afspraken blijven daarbij van kracht. Healen kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en kosten die met de datumwijziging gemoeid zijn.

5. Betaling
5.1 Healen zendt cliënt een factuur voor het betreffende consult. Cliënt is verplicht deze contant of binnen 8 kalenderdagen na factuurdatum te voldoen.
5.2 Indien de cliënt niet binnen de gestelde termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim.

6. Auteursrecht
6.1 Het intellectueel eigendom van een consult en eventuele bijbehorende materialen berust bij Healen. Cliënt mag de materialen uitsluitend vermenigvuldigen of verspreiden voor eigen gebruik na toestemming van Healen en onder duidelijke bronvermelding.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Healen verplicht zich een consult naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
7.2 Healen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van enig handelen of nalaten op grond van de tijdens een consult gegeven informatie.
7.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is eventuele aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat cliënt aan Healen voor de betreffende opdracht verschuldigd is.
7.4 Healen is nooit aansprakelijk voor indirecte c.q. gevolgschade, zoals bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

8. Vertrouwelijkheid
8.1 Healen behandelt alle persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens die cliënt verstrekt vertrouwelijk.
8.2 Healen staat persoonlijke, bedrijfs- of werkgerelateerde gegevens van cliënt of deelnemers niet af aan derden, wettelijke verplichtingen uitgezonderd.

9. Klachten
9.1 Klachten kunnen door cliënt geldend worden gemaakt door deze schriftelijk, onderbouwd en ondertekend te sturen naar Healen, Prinses Margrietstraat 9, 6096 AX Grathem.
9.2 Indienen van een klacht kan niet leiden tot opschorting van betalingsverplichting van de cliënt.

Healen
KvK nummer: 91283035
© 2023